radda-lekeberg.se © 2010-2012

 

2013-09-07 

Kabeldragning

I NA den 5 sept. finns en kungörelse från Fortum/Sweco Energuide om samråd angående en kabeldragning i Kilsbergen norr om Mullhyttan för att ansluta vindkraftparken Kronoparken till kraftledning vid Högaberg. Samrådet äger rum måndagen den 23 sept. i Ordenshuset i Mullhyttan, kl. 17 – 20. Underlag för samråd ska ha sänts ut till berörda markägare och föreningar i området. Övriga som önskar ta del av det kan beställa hos Sofie Bergsten, tel 023-6666428 eller sofie.bergsten@sweco.se.

Fortum borde ha skrivit ”för att ansluta den vindkraftpark som eventuellt kommer att anläggas vid Kronoberget” eftersom inga beslut vunnit laga kraft än och hela projektet fortfarande kan stoppas av domstolarna. Representanter för Stena kommer att deltaga, vi får hoppas att inte Stenas modell för genomförandet av samråd tillämpas.......

 

2013-09-01

Lägesrapport slutet av aug 2013
Det har ryktats att man från den politiska ledningen i Lekeberg har informerat att allt nu är klart beträffande ärendet med utbyggnad av Stenas industrianläggning i Kilsbergen. I så fall är det en felaktig och vilseledande information.

Läget är följande:
Lagligheten i beslutet om tematiskt tillägg och tillstyrkan till Stenas projekt.
Besluten har inte vunnit laga kraft. Förvaltningsdomstolen har visserligen avslagit överklagandena men ett antal ansökningar om prövningstillstånd behandlas i Kammarrätten i Göteborg. Domstolen beräknar att kunna ta upp detta i höst, oktober, november. Om Kammarrätten avslår begäran, kan detta i sin tur överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Om prövningstillstånd beviljas, tar Kammarrätten upp målet och dömer.
Om Kammarrätten, eller Högsta förvaltningsdomstolen, kommer fram till att besluten i kommunfullmäktige om tematiskt tillägg/ tillstyrkan till Stenas inte är lagenliga upphävs de och vinner inte laga kraft. Vilka konsekvenserna blir i så fall tycks vara juridiskt lite oklart.
Överklagningar till Mark- och miljödomstolen.
Ärendet bereds i domstolen, bl a har Stena fått anstånd med att yttra sig till 30 aug. Även här kommer målet upp en bit in på hösten. Utslaget kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
Vid alla beslut och domar måste domsolarna kommunicera det till de berörda och ge besvärshänvisning, dvs tala om hur man kan överklaga.

Så frågan är långt ifrån avgjord.

Det kan noteras att Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt nyligen stoppat en vindkraftsanläggning vid Sällstorp utanför Varberg som Länsstyrelsen gett tillstånd till. Skälen var bl a brister i MKB med ofullständig fågelinventering, brister i samrådsförvarandet och i bullerutredningen.

 

2013-09-01

En länk till en hemsida som agerar emot Örebro Kommuns vindkraftsinvestering.

Jag har också gjort kalkyler avseende detta och konstaterar att Björn Sundin inte har på fötterna när han hävdar att kommunens kalkyler över vindkraftssatsningens lönsamhet är försiktiga, tvärtom....

http://vindsnurrigt.bonerfalt.com/#home

 

 

2013-01-17

Stena har vunnit en (del)seger

Lst har nu fattat beslut om att godkänna Stenas ansökan om att få sätta upp 16 vindkraftverk i vår natur. Domen är dock villkorad på flera punkter och ikraftträdandet blir ej klart förrän överklagandet avseende bla jäv vid kommunens beslut i somras har behandlats.

Läs domen på länsstyrelsens hemsida här 

 

 

2012-12-19

Genmälet til kommunens skrivelse skickas i dag både papperskopia och mail så att det säkert ska gå in i tid

Det känns som motståndet mot vindkraften i den enorma utformning som det blivit har ökat och på plats efter plats har andra kommuner sagt ifrån. Det har också kommit fram att den stora utbyggnad som pågår medför att stamnätet inte kommer att räcka till. Svensk vindenergi skriver om att utbyggnaden måste påskyndas. Läs här

De befarar att överföringsmöjligheterna till Tyskland inte kommer att räcka till.

Jag tror att vi här skall vara glada om det blir så, eftersom om det byggs ut, vem tror ni betalar då för utbyggnaden? Nätavgifterna kommer säkerligen att öka rejält. Och när det sedan är färdigutbyggt, vilken prisnivå tror ni kommer att gälla då? Tysklands får vi anta, och snart ska deras kärnkraft vara nerstängd. Redan nu betalar tyska konsumenter rejält mycket mer för el än vad vi gör, vem tror det blir billigare när alla deras kärnkraftverk är nedstängda? Nein! Läs här eller här

Nya regler har föreslagits av Energimyndigheten som medför större krav på avstånd mellan vkv och bebyggelse, dubblat till 800 meter. Borde tas upp av oss inför behandlingen i Länsstyrelsen

 

Intressant från en kommun, Bollnäs,  där inte vindkraftmarodörerna får härja hur de vill. När man ändrade på antalet verk så sa kommunen ifrån. Börja om får Bergvik göra. Läs här

I Lekeberg ändrades antal utan nån utredning alls och ändå godkändes detta

 

 

/Sven Ekholm, som i kraft av att jag läst på allt mer, blivit en allt större motståndare till industriell vindkraft.

 

2012-12-17

Jag har varit inaktiv en tid här på nyhetssidan, här kommer lite blandad info

 

Lite info om vad som hänt sen sist

Beträffande överklagandena avseende våra besvär gällande kommunens har kommunen yttrat sig och vi (härmed menas andra än jag gör jobbet) arbetar med genmäle att lämna in inom någon dag

 

Miljöpartiet har påbörjat en uteslutningsprocess mot Marianne Ring, på grund av att hon höll sina vallöften(!) om att verka mot industriell vindkraft i vår fina natur. Hoppas att miljöpartiets agerande uppmärksammas mer. En liten insändare som tagits in i dagens NA (pappersupplagan) som tar upp frågan. Väntar på replik från Mp! Andra medlemmar i mp har enligt uppgift också påtalat detta internt. Kom ihåg att Mariannes kollega som också utfäste motstånd vek sig och svek oss. Sannolikt uteslutningshot/påtryckningar.

 

Inför Doah mötet togs ett i svenska media upp en skrivning som visade vad som skulle hända OM klimatet förändras så att temperaturen ökar med 4 grader. Vad det nästan ingenstans framfördes var att det här talades om vad som skulle hända om temperaturen ökade, inte att det skulle öka. Det var inte lika säljande kanske att skriva detta. Faktum var att man i rapporten skrev att denna ökning dessutom var osannolik!

De senaste åren har faktiskt inte temperaturen ökat (ca 17 år).

 

I Örebro och Kumla ska kommunerna bilda ett gemensamt vindkraftsbolag. Att man är emot vinst i välfärden bland de styrande i dessa kommuner är väl känt, men måste man satsa på förlustbringande vindkraft för det? I Örebro drar man ned på tjänster för funktionsnedsatta i stället. Klokt?

 

 

 

2012-10-11

Sverigedemokraterna svek oss delvis i kommunen

Det verkar som de förstår bättre högre upp

De vill ta bort subventionen av vindkraft genom elcertifikat och genom den lägre fastighetsskatt som betalas för vindkraft jämfört med vattenkraft

Länk till motionen här

 

2012-10-11

 

Uppdatering om läget ang. överklagningar mm
I Förvaltningsrätten
Kommunen har begärt och fått anstånd till 5 dec. att yttra sig över inkomna överklagningar (vi vanliga dödliga har tre veckor på oss). De som klagat får som regel ta del av kommunens yttrande och chans att kommentera det innan rätten tar upp ärendet för beslut. Då finns möjligheter att ytterligare motivera och fördjupa argumenten för saken. Däremot kan man inte ta upp helt nya områden.
Några överklagningar godkändes inte därför att de ansågs ha kommit in för sent. I vissa av dessa fall berodde det på fadäs i registrering av inkommande e-post vid kommunkontoret. Ärendena ligger nu hos Kammarrätten för prövning om de ska godkännas, och innan det är klart kan Förvaltningsrätten inte gå vidare.
Efter Förvaltningsrättens beslut, som med en realistisk bedömning inte kan komma förrän i början av nästa år (om inte kommunen plötsligt bestämmer sig att svara tidigare, i så fall kan det gå raskare) delges beslutet till dem som klagat med hänvisning om möjligheter till besvär över det. Det är i så fall till Kammarrätten i Göteborg. Det finns några principiellt intressanta frågor bland överklagningarna och det är angeläget att begära prövningstillstånd i Kammarrätten om besluten går oss emot.
Målet har nr 2917-12 vid Förvaltningsrätten. Handläggaren heter Lars Överström. Tel till rätten är 054-14 85 00. 
I Länsstyrelsen
En vindkraftsanläggning av den storlek som Stena önskar bygga i Kronobergsområdet ska prövas enligt Miljöbalken. En fristående myndighet, Miljöprövningsdelegation svarar för prövningen. Länsstyrelsen bereder frågan. Många av oss har ju sänt yttrande till länsstyrelsen i frågan för ungefär 1 år sedan.
För vindkraftsärenden gäller att kommunen aktivt måste tillstyrka den planerade exploateringen, annars kan tillstånd inte meddelas, dvs kommunen har vetorätt.
För Kronobergsanläggningen finns ingen lagakraftvunnen tillstyrkan, eftersom beslutet i kommunfullmäktige den 13 juni har överklagats. Tillståndsprocessen borde enligt all juridisk logik därför inte kunna gå vidare förrän hela överklagningsproceduren, inklusive begäran om prövningstillstånd och ev. prövning i Kammarrätten och högre instans passerat.
Men det finns enligt handläggren på Länsstyrelsen något speciellt fall där man gett tillstånd att starta anläggningen trots att överklagningarna inte varit slutgiltigt behandlade. Det är inte helt otänkbart, eftersom vindkraftsfrågan i flera sammanhang fått ett överordnat värde som tar över alla andra intressen, inklusive tillämpning av lagstiftningen. Vi måste hjälpas åt att bevaka detta och slå larm om något otillbörligt sker. Minns ärendet om kalkbrytning på Gotland.
Beslut av Miljöprövningsdelegationen kan överklagas vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Att Sten nu reducerat antalet verk från sin första ansökan våren 2011 innebär inte att Länsstyrelsen ser det som en ny ansökan.

Alla som lämnats skriftliga synpunkter till Länsstyrelsen på Stenas ansökan kommer att få besked om beslut efter delegationens prövning med besvärshänvisning.
Handläggare hos Länsstyrelsen är Peter
Ekelund, tel. 019- 19 35 23

 

2012-08-22

Viss förvirring om för sent inkomna överklagningar.

Enligt kommunallagen ska s k laglighetsprövning av fattade beslut lämnas in till förvaltningsrätten senast 3 veckor efter det att protokoll över beslutet har anslagits.

(kommunallagen, kap 10, 5 §). Men enligt kap. 10, 7 § gäller att om överklagning kommit till beslutsfattande myndighet (kommun, landsting eller kommunalförbund) inom föreskriven tid ska överklagan också prövas.

I förvaltningslagens 23 och 24 §§ ska överklagning lämnas till den myndighet som fattat beslutet.

En viss förvirring råder således. Men det torde vara utom all diskussion att den som sett till att överklagningen kommit in till Kommunkontoret i Lekeberg eller till Förvaltningsrätten i Karlstad senast den 16 juli har lämnat i laga tid.

E-post gäller (men den bör komplettertas med undertecknat pappersdokument). Om e-posten landat i kommunens postlåda senast kl 23.59 den 16 juli är den giltig oavsett när kommunen behagar gå igenom sin postlåda.

Den som fått besked från förvaltningsrätten att överklagningen kommit för sent trots att man sänt in e-post i tid, måste överklaga och kan hänvisa till kap 10, 7 § i kommunallagen och bifoga kopia på insänd e-post med tidsangivelse. Överklagningen måste ske inom 3 veckor efter det man delgivits beslutet om försening från förvaltningsrätten.

På kommunkontoret tycks stor förvirring råda om de formella villkoren.

Den som lämnat in överklagning först den 17 juli eller senare och fått besked att den inte prövas kan givetvis överklaga detta beslut men måste nog ha goda argument.

 

2012-08-18

Mer om överklagningar

Förvaltningsrätten har fått in överklagningar från 20 personer över Kommunfullmäktiges beslut om tematiskt tillägg ang. vindkraft och tillstånd för Stena.

 

Observera att ärendenumret är 2917-12, inte 217 som vi tidigare felaktigt fick från registrator.

 

Telefonnummer till Förvaltningsrätten är 054-14 85 00.

 

Några överklagningar kom tyvärr inför sent. Sista dag var måndag den 16 juli. Rätten kommer att meddela dessa personer. Förutom vanlig postförsändelse till rätten räknas också e-post som kommit in tid. Om något sänts eller lämnats in till kommunhuset i Fjugesta är det också formellt OK bara det kommit in i
tid.
Ingen handläggare är utsedd ännu. I beredningen av ärendet får kommunen tillfälle att svara på skrivelserna och klaganden erbjuds som regel möjlighet att bemöta detta. Om rätten anser sig behöva kompletterande underlag begär man in det.

 

Klaganden kan komplettera sin skrivelse med mer detaljerat underlag angående det man anfört besvär om. Däremot kan man inte ta upp någon ny fråga efter klagotidens utgång. Det är svårt att få besked om någon tidsplan. Sannolikt kommer målet upp någon gång sent i höst.

 

Klaganden får besked om rättens utslag och besvärshänvisning. Nästa instans är att söka prövningstillstånd i Kammarrätten i Göteborg.

 

 

2012-07-03

Beslut om vindkraft – och möjligheter att överklaga
12-06-13 fattade kommunfullmäktige i Lekeberg en rad beslut om tematiskt tillägg till översiktsplanen och om tillstånd till Stenas etablering i Kronoberget.

 

Genom ett minst sagt egenartat handhavande från mötesledningen av dagordning och beslutsordning kom det att handla om ett stort antal beslut med mycket likartat innehåll. Det rör sig om paragraferna 51 – 57.
Besluten kan överklagas i en s k laglighetsprövning. Ett beslut ska upphävas om:
1. det inte tillkommit i laga ordning
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
3. det organ som fattar beslutet hr överskidit sina befogenheter
4. beslutet strider mot lag eller annan författning

Enligt min mening kan i varje fall punkterna 1 och 4 åberopas, t ex jäv hos beredande tjänstemän eller beslutande politiker både enligt förvaltningslagens § 11 eller kommunallagens § 20, försummelse att genomföra en övergripande översiktsplan. Det ska göras varje mandatperiod och det gjorde senast 1998!

 

Ett medvetet undanhållande av väsentlig bakgrundsinformation i antagandehandlingen (t ex Länsstyrelsens lanskapsanalys) kanske också kan anföras; mm, mm.

Rätt av överklaga har de som är folkbokförda i kommunen, de som äger fast egendom där och de som är taxerad till kommunalskatt i kommunen. Det torde i praktiken innebära att t ex näringsidkare med verksamhet i kommunen kan räknas bland dem som kan klaga.

Överklagan ska ha kommit in till myndigheten inom 3 veckor efter det att justerat protopkoll anslagits. Detta datum var 25 juni och överklagan måste vara inne senast 16 juli.

Det finns lite olika bud om vilken myndighet som ska ha den.
För att vara säker, sänd ett ex till: Förvaltningsrätten, Box 568, 651 12 Karlstad
och ett till: Kommunledningskontoret, 716 81 Fjugesta.

Vid ett ev. avslag på överklagan kan man begära prövningstillstånd och överprövning vid Kammarrätten i Göteborg. Ange vilket/vilka beslut som överklagas, namn och personnummer och i vilken egenskap du klagar.

 

2012-06-18

Stena har lyckats övertala Mp och Alliansen så nu har kommunen gjort sitt val.

Jag är speciellt besviken på SD:s ene representant och på MP:s agerande. De vågade inte ens låta oss informera dem. Särskilt MP:s ena representant (EJ Mariann Ring) borde skämmas. Kan hon se sina väljare i ögonen fortsättningsvis.

Nu ska det bli intressant att se hur Stena i nuvarande elprisläge satsar. Enligt Vindkraft ger varje verk en förlust på ca 2 mkr och år (detta alltså enligt vindkraftindustrins egna kalkyler). Det medför för Stena Renewable att de skall klara 32 mkr i årligt förlust. Investeringen på över en halv miljard ska finansieras. Hur länge kommer koncernbidrag ges till ett blödande bolag. Enligt sin hemsida har man 301 st verk på gång (minus neddragningen här i Kronoberget). 301 * 2 mkr är 602 mkr i årlig förlust. Intressant. Tar gärna emot en kommentar från både kommunen som naturligtvis (?) fått garantier för satsningen och från Stena direkt.

Enligt senaste årsredovisning har Stena Renewable ett eget kapital på 11 mkr (2010) efter att ha fått koncernbidrag på 15 mkr. Moderbolaget Stena Adactum har i det årets bokslut inte ställt någon säkerhet för Stena Renewable.

 

 

2012-06-10

Kommunfullmaktige tar beslut om vindkraften ONSDAG 13 juni kl 18.30 i Lindens samlingssal i Fjugesta.

Ga garna dit och visa var folket stàr i skyddet for var natur

I dag finns en artikel i NA:s pappersbilaga pa Lekebergssidorna som talar om att man gjort en uppgorelse med Miljopartiet och Alliansen om vindkraften. Vad innebar den overenskommelsen? Mer bygdepeng till foreningar..... o vilka foreningar????

I artikeln uttalar sig ocksa C:s foretradare att de lyssnat lange innan de tog beslut. Fan trot sa Rellingen...

Inget om detta i natupplagan dock! Man skriver i natupplagan om att man tar bort 4 verk. Pa Stenas hemsidan finns inga nyheter.

 

 

Alla i kommunfullmaktigehar fatt ett brev med Radda-Lekebergs synpunkter Du kan lasa det Här.

 

 

2012-06-04

Carl Anders Lindsten, som är en av de allra främsta kännarna av Kilsbergen, har skrivit detta brev till vår Landshövding


"Angående den planerade vindkraftindustrin i södra Kilsbergen

Detta brev är inspirerat av ett nyligen visat TV-program och berör ett av
den rad av argument som talar emot den storskaliga vindkraftsindustri som
Lekebergs kommun nu planerar på Kilsbergskanten i södra Kilsbergen. Att jag
sänder brevet till dig beror inte minst på det uppskattade tal du höll vid
invigningen av naturreservaten i Fasaskogen i somras.

I en tid som präglas av arbetslöshetsproblem kan man konstatera att
turismindustrin är vårt lands både största och snabbast växande
näringslivsgren. Så innebär t ex turismen från ekonomisk synpunkt dubbelt så
mycket för vårt land som produktionen av bilar.

Undersökningar visar att bland det som inte minst de utländska turisterna i
första hand efterfrågar är vildmark och den tystnad vildmarken kan erbjuda.
Vi vet också att på grund av det expanderande kultursamhället försvinner den
livskvalitetstillgång som vildmark och tystnad innebär i allt snabbare takt
och blir därmed allt mer sällsynt - särskilt på kontinenten. I TV-programmet
ifråga framhöll man att en av de sista tysta vildmarksplatserna i Europa
fanns i de bulgariska bergen.

Men faktum är att vi "bara runt hörnet" - i Kilsbergen - har tillgång till
dessa livskvalitetsfaktorer. Och dessutom är ju denna tysta vildmark genom
Fasaskogens naturreservat "säkrade" för framtiden.

När det gäller den västra delen av södra Kilsbergen - det område vi kallar
Fasaskogen - är det alltså "räddat" för framtiden tack vare ett föredömligt
framsynt arbete av Länsstyrelsen. Det tiotal naturreservat med
sammanbindande förbindelsestigar som finns här utgör redan i dag förmodligen
Mellansveriges största sammanhängande vildmarksbetonade vandringsområde.

Inspirerade av detta framsynta arbete har vi, som på olika sätt ägnat oss åt
södra Kilsbergen, närmast tagit för givet att Länsstyrelsen kommer att
fortsätta arbetet med att för framtiden "säkra" även området öster om
Fasaskogen. I vår optimism har vi visionerat om att förutsättningarna då
kommer att finnas för en framtida sammanslagning av alla naturreservaten
till vad som skulle kunna bli södra Kilsbergens nationalpark.

Som du känner till hotas nu dessa ljusa framtidsvisioner av den storskaliga
vindkraftindustri som Lekebergs kommun planerar. Det rör sig alltså om inte
mindre än 20 vindkraftverk av den största storlek som någonsin uppförts i
Sverige - eller lika höga som landets högsta byggnad , d v s Kaknästornet i
Stockholm eller Turning Torso i Malmö. Förutom de vägdragningar som dessa 20
verk kommer att kräva krävs 20 betongfundament om enorma 1000 m³ och 45 ton
armeringsjärn, d v s av en sådan storlek att man redan nu erkänner att det
inte kommer att gå att ta bort dem den dag då vindkraftverken har tjänat ut.
Det krävs inte mycket av fantasi för att inse att naturen i denna del av
södra Kilsbergen därmed kommer att vara spolierad för all framtid.

Dessvärre kommer givetvis denna enorma vindkraftindustri inte endast att
beröra det aktuella området utan dessa 20 torn med en höjd av närmare 200 m
kommer att med de ljud-, ljus- och syneffekter som de ger upphov till att
påverka tystnaden och vildmarksupplevelsen också i vida omkringliggande
områden. Därmed kan man konstatera att södra Kilsbergen med dess
förutsättningar som ett av våra värdefullaste områden när det gäller de mest
värderade livskvalitetsbetingelserna till stor del går förlorade.

Jag har engagerat mig i vindkraftfrågan beroende på att jag genom mina sex
böcker om Kilsbergens natur- och kultursevärdheter rimligen får anses ha en
viss kännedom om Kilsbergens naturvärden och om de värden som står på spel
när ett naturområde ska överföras till industrimark. Från början hade man, i
sin uppenbarligen fullständiga okunskap om Kilsbergens natur och kultur,
tänkt placera ett par av dessa 200 metersverk vid Borgarsjö skans och vid
sjön Trollkarlen. Borgarsjö skans är inte endast Kilsbergens största
fornminne utan också den bäst bevarade fornborgen. Sjön Trollkarlen är en
dramatisk belägen källsjö som från natursynpunkt skiljer sig från
Kilsbergens övriga sjöar och som är en sjö som dessutom har särskilda
kulturhistoriska värden. Även om man nu kommer att avstå från de kraftverk
som skulle placeras här kommer det särskilda värde som detta område har att
påverkas av de intilliggande av de kvarvarande 20 kraftverken.

Vi känner alltså väl till de uppenbara naturvärdena och de kulturhistoriska
värden som kommer att gå till spillo. När det gäller den biologiska
mångfalden, d v s de rent biologiska värdena, förmodar jag att Länsstyrelsen
genom de inventeringar som genomförts också känner till dessa värden. Kommer
Länsstyrelsen att t ex ge dispens för områdets fridlysta orkidéer?

I Länsstyrelsens publikation 2011:15, Vindkraft i Örebro län,
landskapsanalys och känslighetsbedömning, sid 45 tar Länsstyrelsen ställning
i frågan. På samma sätt har angränsande kommuner, ett flertal andra
organisationer och tillfälliga grupperingar och t ex Kilsbergsfrämjandet
(med sina 50-tal medlemsorganisationer) tagit ställning. Trots detta
fortsätter Lekbergs kommun planeringen uppenbarligen utan någon hänsyn till
vad som alldeles säkert kan förmodas vara en överväldigande opinion bland
allmänheten.

Finns det inga möjligheter för Länsstyrelsen att definitivt sätta stopp för
dessa planer så att det omfattande arbete som nu läggs ner, såväl av
Lekebergs kommun, som av alla de krafter som arbetar mot dessa planer, i
stället skulle kunna ägnas åt mera konstruktiv verksamhet?

Min förhoppning är att du inte ska behöva drabbas av att inviga en natur-
och miljöförstörande vindkraftindustri i ett av vårt läns värdefullaste
naturområden. Däremot är det min förhoppning att du, på samma sätt som genom
din invigning av Fasaskogens naturreservat, också kommer att få inviga och
för framtiden rädda även den västra delen av södra Kilsbergen som en turism-
och livskvalitetsfrämjande tyst vildmark.

Med hjärtligaste hälsningar

Carl Anders Lindstén"

2012-06-01

Miljöpartiets förlorade heder

I en artikel i NA idag får Magnus Nilsson åter utrymme att sprida vilseledande påståenden. Han säger att MP nu kommer att lägga en ja-röst och en nej-röst om vindkraft. Men i själva verket kommer MP att lägga en röst för att omvandla Kilsbergsnaturen till industrimark, men så vågar man inte formulera det, och en röst för att skydda det värdefulla området (Marianne Rings röst). Marianne är definitivt ingen vindkraftsmotståndare men starkt engagerad för att skydda Kilsbergsnaturen.

Magnus N anser enligt artikeln att det är en kupp om många av MP-väljarna vill kräva att partiet följer den utfästelse som de mycket tydligt gick ut med i det lokala valet. Att värna om den lokala demokratin betraktar han således som en kupp. Tydligare kan ett centralstyrt öststatstänkande knappast illustreras. Vad har det blivit av det gamla miljöpartiet med starkt engagemang för lokalt mobiliseringsarbete, öppenhet och misstro mot centralstyrning och auktoriteter?

NA har valt att inte inte lägga ut artikeln i sin nätupplaga och således gjort det omöjligt att kommentera den absolut mest engagerande artikeln på lokalsidan.

 

 

 

2012-06-01

Kilsbergsfrämjandet har sänt detta till samtliga beslutsfattare i Lekeberg och vi har fått tillåtelse att återge detsamma

 

UTTALANDE TILL MEDIA FRÅN 

KILSBERGSFRÄMJANDET

 

 

 

ANGÅENDE LEKEBERGS KOMMUNS PLANERADE VINDKRAFTPARK I SÖDRA KILSBERGEN

 

 

Degerfors kommun, Karlskoga kommun, Länsstyrelsen och Svenska Turistföreningen har med anledning av Lekebergs kommuns planerade vindkraftpark gjort uttalanden som på olika sätt motsätter sig vindkraftetablering i södra Kilsbergen. Vid Kilsbergsfrämjandets Kilsbergsting och årsmöte den 18 april 2012 beslutades att Kilsbergsfrämjandet ställer sig bakom de nämnda organisationernas uppfattning och vidhåller att södra Kilsbergen av natur-, miljö- och friluftsskäl ska vara fritt från vindkraftetablering.

 

Kilsbergsfrämjandet utgörs av ett 50-tal föreningar med anknytning  till Kilsbergen och har som målsättning att ”medverka i utvecklingen av Kilsbergen med särskild hänsyn till natur-, kultur- och friluftsvärdena”.

 

 

Styrelsen för Kilsbergsfrämjandet

Örebro 2012 04 18

 

Olle Bursell, Gösta Tegner, Roine Fransson, Mariann Andersson, Ulf Engström, Carl Anders Lindstén

 

 

 

 

2012-05-31

NA har i papperstidningen

tagit in några bra insändare läs Framtidspartiets och Arne Uplings insändare

här och här

Arnes insändare blev inte intagen i sin helhet, det post scriptum som han tillagt såg ut som följande:

"Ett post skriptum vill jag tillägga för att hylla den självständiga politikern Marianne Ring, som inte räds att företräda förnuftet och nu straffas. Starta ett Naturparti så kommer du att slå ut många, kanske hela partier! Du har ett dolt stöd som kommer fram i ett val, där ingen behöver rädas grannens åsikter. Lycka till!

Arne Upling, fd stadsplaneingenjör, Leken

 

2012-05-31

Vindkraft i Skog

Internationellt har utretts vad som gäller för vindkraftsetableringar i FSC-certfierad skog

Det är tydligen så att vindkraftverk i certifierad skog är i princip förbjudet. Innebörden av detta torde vara att det ekonomiska utfallet av skogen minskar om certifiering uteblir eller om vindkraftsområdet måste undantas.Att undanta del av ett område tycks vara förknippat med en hel del restriktioner. Läs mer här

 

2012-05-16

AHA, nu förstår jag

Jag har tidigare ofta undrat varför WWF och Naturskyddsföreningarna accepterar förstörelsen av vår natur. Borde inte de värna den?

Nu har vi en förklaring. De får betalt av vindindustrin skriver Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Läs här

Även internationellt subventionerar vindlobbyn de här organisationerna.

/Sven Ekholm

 

2012-05-16

Hur räknar Stena med att tjäna pengar med dagens elpriser?

Stena har ca 300 projekt enligt sin hemsida. Vi antar att varje verk kostar 34 mkr och att varje verk, enligt vindkraftsförespråkarna gå med 2 mkr i förlust med aktuella priser och subventioner (och 4,5% i ränta på kapitalet). Obs, kalkylen är officiell, INTE vår beräkning så läs gärna nedan om kalkylen.

Det medför att Stenas totala investering blir över 10 miljarder kronor och en årlig förlust med 600 mkr/år. Bolaget som ska göra denna investering har enligt senaste publicerade årsredovisning ett eget kapital på 11 miljoner. Stena är duktiga företagare men att riskera 11 miljoner är nålpengar. Ser de ingen ljusning i form av högre bidrag eller konstlade högre priser så lägger de naturligtvis ned satsningen.

Tillägg några timmar senare:

Eftersom Stena är duktiga företagare så har de naturligtvis utvägar. Vi har ju i Kronoberget sett en, man erbjuder lokala företrädare andelsverk, men tar ansvar för igångsättning och drift (gratis, knappast) och så har vi ju också sett att kommunala, blåögda men röda, satsar i Örebro och Kumla. Då har man vunnit igen, därför att,  dels så tjänar man givetvis på drift och igångsättning, dels så tjänar de kommunala beslutsfattarna som hjälp i bidragstiggeriet. Och vi elkonsumenter kommer att få betala!

/Sven Ekholm

 

 

2012-05-12

Så här behandlar majoriteten oss gräsrötter

 

Aktuell information i vindkraftsfrågan. Allmänt tillgänglig endast här.
Kommunledningen har gjort en sammanställning av inkomna yttranden över utställningen ”Vindkraft, tematiskt tillägg”, som benämns ”Utställningsutlåtande”. Dokumentet är daterat 18 april. En antagandehandling om tematiskt tillägg, som alltså är beslutsunderlag för fullmäktige, finns också och är även den daterad april 2012.
I ”Utställningsutlåtandet” kan man läsa att 122 yttranden har kommit in, varav 107 är från privatpersoner. Ett antal yttrandena från privatpersoner var gemensamma för flera, och sammanlagt har cirka 170 personer framfört synpunkter. Alla utom två var starkt kritiska till att förslaget inte tar hänsyn till att skydda Kilsbergsnaturen.
Om de personer som yttrat sig, eller om medborgare i allmänhet, vill följa vad som händer får var och en anstränga sig enskilt. Eftersom så många är engagerade i frågan borde det vara självklart att dagens sedvanliga informationsteknik, alltså via kommunens hemsida, borde ha använts. Men om man idag söker information på hemsidan om ”vindkraft” eller ”tematiskt tillägg” får man fortfarande veta att en utställning pågår och att man kan yttra sig senast 16 januari!
Om konsult och tjänstemän refererat yttrandena på ett rättvist sätt finns inte underlag att bedöma.
Man kan däremot se är att praktiskt taget ingenting har beaktats eller respekterats av det enorma ideella arbete och de stora uppoffringar som många människor och föreningar med stor kunnighet och långvarig och nära anknytning till bygden lagt ned för att ge politikerna ett allsidigt beslutsunderlag. I princip är beslutsunderlaget oförändrat från samrådshandlingen daterad december 2010, bortsett från några tekniska förändringar och några alltför uppenbara och genanta faktafel.
En av de återkommande kritiska punkterna är att hela processen varit som ett läroboksexempel på slutenhet, toppstyrning och frånvara av lokal demokrati och medborgardialog.
Men som det står i handlingen. Lagen säger inte att medborgarna ska få gehör för sina synpunkter, endast att de ska få möjligheter att framföra dem. Eller, som KF:s ordförande öppnade det mycket välbesökta mötet i Fjugesta oktober 2011 med att framföra att de närvarande kunde prata på och ha synpunkter, men det skulle inte påverka något, för besluten var redan tagna!
Samrådsförfarandet tycks av kommunledningen uppfattas som ett spel som man helst skulle vilja slippa men av formella skäl är tvungen att genomföra.
Ni som orkar och ändå vill se hur alla era kunskaper och ansträngningar konsekvent avfärdas, ni uppmanas ta kontakt med kommunkontoret och begära ut handlingarna
.

 

 

2012-05-11

Kilsbergsfrämjandet

har uttalat sig enhälligt mot vindkraften i Kilsbergen enligt en notis här i gårdagens NA. Kommentera snabbt, det brukar stängas rätt fort.

 

2012-05-11

Luften har gått ur vindkraftbranschen

Västnytt har gjort ett reportage där man återigen bekräftar att vindkraften för närvarande är helt olönsam. Det framgår också att regeringen säger att någon förändring av bidragen inte är aktuellt. Här är reportaget där företrädare för Svensk Vindkraftförening alltså bekräftar att konkurser hotar.

 

2012-05-10

Akta er för vindkraftsandelar!

I Gästboken skriver "Kronoberget Vind" en gratisannons om sitt andelsverk. Det unnar vi dem gärna, de har ju satsat stort med tidningsannonser för kanske 60 000 kr tidigare. Det är pengar som vi inte har, Rädda Lekeberg håller vi igång med egna arbetsinsatser. De har uppenbarligen gott om kosing. Tur är det, pengarna kommer de att behöva när de får igång verken eftersom de i dagläget är rejält olönsamma.

 

Det är just nu så att både jag som är vindkraftmotståndare och de som är för vindkraften, vi är helt överens. Jag har gjort en kalkyl för några veckor sedan som visar (o)lönsamheten med vindkraftverk och för några dagar sedan så kom Svensk vindkraftförening med ett öppet tiggarbrev till regeringen där man med hänvisning till de aktuella priserna för el och de sänkta bidragen (elcertifikaten) visar man att ett normalt vkv går med en förlust på ca två miljoner per år. Läs gärna det öppna brevet och kontrollera kalkylen här

 

Givetvis är det möjligt att elpriserna ökar igen, men sannolikheten för detta bedömer jag låg, eftersom utbudet av el har ökat rejält och nu tycks kärnkraftverken i Sverige fungera efter uppgraderingarna. När sedan Finska kärnkraftverket startar om något år blir utbudet än större.

 

Tänk också på vad Kungliga Vetenskapsakademien har sagt om nyttan med vindkraft Läs deras artikel här

Ingen miljövinst, tvärtom så är faktiskt vindkraft sämre för miljön än andra energikällor

Ingen ökad sysselsättning, tvärtom. Och absolut inte lokalt

Men framförallt de låter, syns och förstör vår natur!

Skrivet av Sven Ekholm

 

 

2012-05-06

Vi jobbar vidare

Trots att vi inte skrivit så mycket den sista tiden här på nyhetssidan så har vi långtifrån tappat sugen. Vi har i veckan haft ett välbesökt möte i Edsbergs Bygdegård, där många goda synpunkter kom fram. Vi är starkare än någonsin i motståndet mot naturmarodörerna.

 

 

2012-03-27

Vad händer nu i kommunledningen?
Efter alla turer som varit med ofullständigt utställningsmaterial, oklara kungörelser, upprepade ändringar av utställningstiden, anstånd med yttrande till Länsstyrelsen, plötsliga beslut vid minst två tillfällen att lyfta bort vindkraftsfrågan från KF:s dagordning, tillstyrkan från Sydnärkes miljönämnd beträffande Stenas enligt mångas uppfattning mycket ofullständiga MKB mitt under processen med demokratisk förankring av det tematiska tillägget, plötsligt förslag om folkomröstning som lika plötsligt lyftes bort mm, råder en viss förvirring om den fortsatta handläggningen. Via kommunens hemsida får man nu i slutet av mars när man söker på ”tematiskt tillägg” eller ”vindkraft” beskedet att utställning av det tematiska tillägget pågår t o m 16 januari, en information som förefaller något inaktuell.
Vid kontakt med kommunledningen går det i varje fall att få fram följande. Ambitionen är att fatta beslut om att anta det tematiska tillägget avseende vindkraft i KF den 13 juni. Därefter tar fullmäktige beslut om Stenas ansökan och expedierat det till Länsstyrelsen.
Sammanställningen av yttranden angående förslaget till tematiskt tillägg arbetas fram av WSP (åter samma konsult således som har möjligheter att påverka frågan under hela processen, från att skriva underlaget till utställningen och till att värdera kritiken mot den). När sammanställningen är diarieförd kan den begäras ut mot att avgift erläggs för kopieringskostnaderna. Grundmaterialet, alltså alla yttranden, är givetvis också allmän handling.
Vi som lade ner arbete på att gå igenom förra sammanställningen som konsulten gjort konstaterade att många relevanta synpunkter och invändningar sorterats bort. Det gällde ett antal sakförhållanden men framför allt det man brukar kalla inre värderingar, i detta fall hur Kilsbergsnaturen betyder mycket för många människors sociala identitet. De beslutande politikerna får därigenom tyvärr endast tillgång till en begränsad del av de synpunkter människor uppfattar som de allra viktigaste.
Men frågan är hur mycket Alliansen bryr sig om vad som berör många människor på djupet. KF:s ordförande deklarerade ju tydligt vid mötet i Fjugesta den 21oktober om Kilsbergens framtid att det som framfördes inte skulle påverka beslutsunderlaget. Och det mesta som har framförts vid tidigare samrådsmöten tycks inte ha dokumenterats särskilt väl och inte fått påverka beslutsprocessen, lika lite som Länsstyrelsens landskapsanalys tillmätts någon betydelse.
 

 

 

2012-02-28

Sverigedemokraterna

är vi osäkra var de står lokalt. FSL har uppvaktat dem som ett led i att uppvakta samtliga riksdagspartier.

Ur SD:s program kan vi läsa följande:

"En storskalig utbyggnad av vindkraften kommer att kräva en kostsam utbyggnad av såväl stamnät som regionnät, samt skapa behov av en omfattande upprustning av landets befintliga vattenkraftverk för att dessa ska kunna fungera som reglerkraft för stora mängder vindkraft. Vindkraften kan heller inte fungera som baskraft, med konstant elproduktion, då effekten varierar utifrån rådande vindförhållanden.

 • att stor hänsyn måste tas till den lokala opinionen vid vindkraftsetablering.
 • att stor hänsyn måste tas till miljö- och naturintressen vid etablering av vindkraft.
 • att de fastighetsägare som drabbas av sänkt marknadsvärde till följd av en vindkraftsetablering ska ersättas ekonomiskt av ägaren till vindkraftparken"

Läs mer om mötet här

   

  Är det så att våra lokala representanter följer sitt partis program är saken klar!

   

  2012-02-22

  Ny artikel om vindkraftens (o)lönsamhet på FSL:s hemsida

  Vindkraften är fortfarande lönsam för markägarna. Kanske det är skälet till bildandet av den ekonomiska föreningen, där man satsar idag igen (idellt) på en ny halvsidesannons i NA.

  Läs om lönsamheten för andelsägare här

   

  Rättelse till förra inlägget. Om det är en annons för lokalsidor så är kostnaden lägre än de 60 tkr, troligen har man nu endast satsat 30-40 tkr på annonserna

  Tillägg 7 mars - nu har man haft åtm två anonser till. Kostnaden torde nu ligga omkring det jag först beräknade

   

   

  2012-02-18

  Kronobergets ek förening - under bildande 

  har idag en halvsidesannons i NA för en uppskattad kostnad inkl moms, till ca 60 tkr.

  För oss i det ideella nätverket Rädda Lekeberg, är detta en otänkbar kostnad.

  Däremot skriver man på den hemsida som lagts upp för projektet att ekonomisk sparsamhet är viktig, så därför har man inte registrerat den ekonomiska föreningen.

  Kostnaden för en registrering är enligt bolagsverkets hemsida 1100-1400 kr.

  Projektet med den ekonomiska föreningen bedrivs nu enligt hemsidan ideellt av interimsstyrelsen... (innebär att de personligen tar annonskostnaden då föreningen ännu inte är startad. Bussigt!)

   

  På deras hemsida finns frågor och svar om projektet. De ekonomiska kalkyler om avkastning som varje klok investerare behöver ha innan man satsar pengar, kommer "i bästa fall kring årskiftet 2012-13".......

  Trots att inte någon kalkyl ännu finns så skriver man om ekonomin på ett sätt som ger uppfattningen att man kan räkna med en god avkastning (10% nämns som historisk avkastning i denna typ av projekt).

   

  Jag har försökt maila för att få svar på frågor om storleken på projektet och om hur avtal mm ska se ut, men hemsidans kontaktformulär fungerar inte för mig trots försök från flera datorer och någon mailadress har jag inte lyckats finna på sidan.

   

  Läs gärna istället mer om vindkraftens lönsamhet i länken under om Vindkraftens (o)lönsamhet./Sven Ekholm

   

  2012-02-13

  Vindkraften är olönsam enligt FSL. Läs mera här

   

  2012-02-13

  Läs Everts insändare i dagens NA_NT om vindkraften

  här

   

  2011-11-09

  Omvärlden är klokare än vi

  De har ju sett avigsidorna längre än vad vi har kunnat göra. Danmark anses ju vara ett föregångsland med den mängd vindkraft de har byggt upp. I Danmark införs nu regler för de lågfrekventa ljudstörningarn. Läs mer här

   

  England och Wales är nu på gång att införa högre krav på avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse.

  Nytt engelskt lagförslag beträffande avstånd mellan vindkraft och boende

  Beträffande för i Sverige aktuella vindkraftverk med totalhöjd högre än 50 m (från marken till turbinens högsta punkt) finns följande lagtextförslag i Storbritannien beträffande avstånd mellan verket och bostad, citat:

   

  ”b) greater than 50m, but does not exceed 100m, the minimum distance requirement is 1500m

  c) greater than 100m, but does not exceed 150m, the minimum distance requirement is 2000m

  d) greater than 150m, the minimum distance requirement is 3000m”.

   

  Tack till Bertil Persson som mailat mig om detta. Läs mer om detta här och här

   

  Detta medför att ett verk som i Sverige har ett skyddsavstånd på 500 meter får ett skyddsavstånd på 3 000 meter i England!

   

  2011-11-09

  Folkomröstning?

  I dagens NA föreslår Håkan Söderman att en folkomröstning skall göras om vindkraften. Eftersom en folkomröstning endast är rådgivande och utesluter alla som är emot vindkraften men "bara" sommarbor är jag emot detta. Det avgörande skälet till varför jag är emot är dock att detta fördröjer ett stopp av vansinnigheterna som vi stridit mot nu i snart två år. Jag vet att Allianspartierna har en del (några åtm) kloka ledamöter som har ansett sig bundna av den överenskommelse som uppenbarligen gjordes efter valet för att man skulle komma til makten, och att de överraskats av motståndet.

  De har sett argumenten, och då de är kloka, har de tagit intryck. Före valet förra hösten sade man ju att man kunde för lite i frågan, direkt efter valet, med makt i sikte, visste plötsligt alliansen så mycket...

   

  Nu är ställningen i kommunfullmäktige oerhört jämn, tar SD ställning mot vindkraften (stor sannolikhet, se nedan)  är frågan förlorad.

  Bättre fly än illa rösta är parollen för Alliansen

  /Sven Ekholm

   

   

  2011-10-28

  Sverigedemokraterna

  har ännu inte uttalat sig hur de står i vindkraftfrågan i Lekeberg. Representanter från nätverket fick träffa dem för en tid sedan och vi upplevde att de lyssnade och tog till sig våra uppgifter. Jag är och hoppas fortsätta vara så blåögd (hoppsan, får man skriva så ihop med beröm till SD?) att jag tror att människor tar till sig argument när de är rationella. SD:s representanter kanske inte är så politiskt slipade, utan kanske möjligen verkligen lyssnar och tar till sig, till skillnad...

  Men som vi tidigare sett har SD på riksplanet motionerat för ersättning för grannar till vindkraftverk och för att vindkraftägare skall garantera återställning. Dessutom hördes Jimmy Åkesson uttala stöd för kärnkraft. I dag har också SDU, ungdomsförbundet lagt ut sitt politiska program om energin. Rubriken är "SDU förespråkar kärnkraft i stället för vindkraft"

  En delpunkt är "SDU Vill

  -stoppa de ogenomtänkta planerna på en utbyggnad av vindkraftverk och omedelbart slopa de ekonomiska stöden till den ineffektiva vindkraftindustrin"

  Läs hela principprogrammet här

   

  Om de lokala företrädarna följer partilinjen, då är Kilsbergen räddat!

  /Sven Ekholm

   

  2011-10-28

  SVEK!!!!

  I dag fick jag besked att beslut om att beslut redan fattats i frågan om utställningshandlingarna direkt före mötet i Linden. Beskedet känns som en spark direkt där det gör mest ont på en man. Våra argument var helt meningslösa, vårt engagemang känns bortkastat.

  Jag har återigen varit blåögd och trott på att rationella argument skall man ta till sig, men....

  /Sven Ekholm

  PS

  I Timbrorapporten nedan framgår det att "enligt Miljöbalken krävs en förening om

  minst 2 000 personer för att överklaga ett Miljödomstolsbeslut. På många små orter, där många av vindkraftverken byggs, är det omöjligt att få ihop så många personer."

   

  Vi kanske skulle bilda en förening nu?

   

   

  2011-10-28

  Svensk vindkraft, 215 miljarder senare

  Timbro, som är en tankesmedja som står Svenskt Näringsliv nära har kommit med en rapport där man först hänvisar till att

  "Kungliga Vetenskapsakademien menat att de miljömässiga vinsterna inte står i

  rimlig proportion till de ekonomiska och samhälliga kostnader som utbyggnaden kommer att

  innebära."

  Rapportens slutsatser är följande:

  Regeringens mål enligt Energiöverenskommelsen är att bygga 30 TWh vindkraft till år 2020.

  Detta är den största planerade infrastruktursatsningen i modern tid.

  Utbyggnaden av vindkraften kommer att kosta svenska hushåll och företag 215 miljarder

  kronor, lika mycket som 14 Botniabanor, eller 47 000 kronor per hushåll. Detta betalas genom elcertifikaten.

  Men Sverige behöver inte mer vindkraft för att nå klimatmålen. Vårt elsystem är redan idag

  koldioxidfritt tack vare kärnkraft och vattenkraft. Vindkraften har heller inte potential att öka andelen förnyelsebar el då den är beroende av vattenkraft som reglerkraft.

  De som förespråkar en utbyggnad hävdar att vindkraften kan skapa jobb, öka exporten av grön el och bli en viktig framtidsbransch för Sverige. Det finns inget belägg för något av detta.

  Rapporten rekommenderar att utbyggnadsmålet för vindkraft överges av regeringen och att de aktörer som driver på för mer vindkraft omvärderar sin argumentation.

  Läs rapporten här

  Kostnadsberäkningen 215 miljarder sätter inte något pris på naturförstörelsen. Räkna på det i kronor och ören går inte men är inte naturen värd någonting?

  /Sven Ekholm

   

  2011-10-28

  Fastigheters värde i närheten av vindkraftverk

  I dagarna skall vi lämna in våra fastighetsdeklarationer där många har fått rejält höjda värden. Just nu spelar ofta taxeringsvärdena inte någon roll, då sedan några få år endast ett rimligt maximalt värde per fastighet medför beskattning. Det är endast några få år sedan som fastighetsskatten var en rejäl kostnad för många av oss fastighetsägare. Skatter förändras och statens aptit har understundom varit hög. I dagarna återinförs ex vis förmögenhetsskatt i Frankrike, eftersom ekonomin blivit allvarligt försämrad där. Att ta ut skatt på fastigheter är ett på många vis ett bra sätt, en fastighet flyttar inte utomlands utan skattebasen blir kvar. Det är rimligt att nu vid taxeringen markera att värdet har sjunkit på våra fastigheter. Någon nytta denna gång lär det med allra största sannolikhet dock tyvärr inte ha. Deklarationen skall lämnas in senast den 31 oktober.

   

  2011-10-27

  NA skriver i dag under i en ledarkrönika om Vindenergin och demokratin

  En bra ledare och en bra beskrivning av mötet.

  Några synpunkter

  1. I uppförandekod för vindprojektörer (se 25 okt) så skall inte projekt med stort motstånd drivas igenom. Stena följer rimligen inte den koden. Är de då lämplig samarbetspart för kommunen? Det framkom vid mötet annat om Stena som gör att deras miljövänlighet kan ifrågasättas.

  2. Länsstyrelsen har i en analys i "Vindkraft i Örebro län" konstaterat att Kronoberget/Kilsbergen är en olämplig plats för vindkraft

  3. Är verkligen vindkraftsutbyggnad nödvändig i en så stor omfattning som Sveriges Riksdag har beslutat. Är det genomtänkt? Är alla effekter av vindkraftverk i den här storleken verkligen beaktade? Sveriges Riksdag har vid andra tillfällen fattat beslut som i efterhand visats sig vara okloka, när ny kunskap framkommit.

  4. Är den här satsningen bra för kommunens medborgare? Kommer vindkraftverken att locka nya invånare till trakten? Kommer företagsamheten i Lekeberg att öka?

  5. Dag Stranneby borde inte fått burop, vi alla har ansvar för vår bygd och de lokala politikerna är hittills de som gjort mest för allas vårt bästa. Är det så att de nuvarande politikerna fattar ett beslut som inte förstör vår bygd är jag övertygad om att fler människor inser att det går att påverka även i mindre viktiga frågor, och att vi därigenom får en ännu mer levande demokrati i Lekeberg.

  /Sven Ekholm

   

  2011-10-26

  Vindkraft. En bra och miljövänlig energikälla?

  Den här sammanställningen nämndes av några på mötet i Linden i går. Jag har tidigare hänvisat till den länken i en föregående version. Läs och begrunda.

  För information kan nämnas att länken finns på FSL:s hemsida

   

  2011-10-26

  Mötet i Linden

  Referatet i NA kan ni se här. Det vi hoppas, nej kräver, nu är att man omarbetar Utställningshandlingarna och tar hänsyn till de argument som kommit in och till det faktum att Kronoberget ligger på en av de få platserna som Länsstyrelsens utredning påvisar vara olämpliga för industriell vindkraft.

  Alliansens företrädare var i går imponerade av den kraft och entusiasm som uppvisades.

  Årets företagarkommun i Örebro län ska väl inte behöva tappa fart. Eko-turismen är ju bara i sin linda.

   

  2011-10-25

  Mats Högman /fel av mig, anonym gäst ska det vara/hänvisar till en Uppförandekod för Vindkraftprojektörer i gästboken i dag.

  Intressant i denna är att bland andra Stena berättar om sin syn på information och sedan sammanställs erfarenheterna under rubriken (sid13) Förankring, acceptans och motstånd. Några av punkterna är dessa:

   

  - "Bjud inte in berörda till deltagande om det inte finns möjlighet till inflytande"

   

  - "Driv inte igenom projekt i områden med stort motstånd"

   

  Eftersom vi som är motståndare till etableringen kanske till och med får majoritet i fullmäktige så förstår inte jag hur Stena kan hävda att man följer uppförandekoden. Intressant fråga att ställa i kväll på Linden (se nedan). Gå dit och ställ frågor!

   

   

  2011-10-23

  Mellansvensk vindkraftsamling 10 november

  Som framgått i Gästboken bjuder Regionförbundet och Länsstyrelsen i Örebro län in till en heldagskonferens om vindkraft den 10 november i City konferenscentrum i Örebro.

  Fokus är på förutsättningar för utbyggnad av vindkraft och programmet visar att det är en mobilisering från vindkraftslobbyn. Exempel på programpunkter: ”Hur uppnår man framgångsrika samråd; Hur starta vindkraftsprojekt utan bråk och med minimal överklagan; Vindkraft – en god affär”. Endast en programpunkt berör påverkan på människors intressen och antyder således att det kan vara problem med vindkraftsutbyggnaden.

  Det är begränsad tid avsatt för frågor och diskussion och mötet verkar utformat för att stärka redan frälsta medlemmar i vindkraftssekten.

  Den som ändå vill delta och pröva om det går att få samtal till stånd måste anmäla sig senast 7/11 kl. 08.00. Anmälningsformulär finns på Länsstyrelsens hemsida. Kursavgiften är 350 :- Länk finns här

   

  2011-10-23

  Intressant kommentar i NA här till den glömda annonsen om samråd

  "Skrivet 20 okt 2011 20:56 Påläst sd-supporter

  Man förlitar sig på sverigedemokraterna men sd har ett par motioner som innebär fäåörslag om ersättning till grannar till verken och krav på garantier för avvecklingskostnader. Dessutom sa Jimmy Å i partiledardebatten att det bör satsas på kärnkraft. Följer sd representanterna partilinjen blir det lite besvärligt att få igenom förstörelsen av vår bygd. Men centern kanske har sett till att tämja sd precis som man gjort med kd. Ni kommer väl ihåg att c m fp o kd innan valet inte tagit ställning men omedelbart därefter hade man sett ljuset. Detta har ju s vidimerat, de avstod från samarbete på grund av centerns krav (offentligt i na-intervju i vintras)"

   

  Jag har nu kontrollerat fakta och det stämmer att SD har lämnat motioner till årets riksdag enligt ovan. /Sven Ekholm

   

  2011-10-21

  CHAT i NA

  Stort uppslag i NA om vindkraft. I dag är det en chat på NA:s hemsida, som börjar om några minuter, kl 9.30

  Läs chaten, inte många förespråkare för vindkraft som ställer frågor. Fler frågor finns på nätet än i papperstidningen.

   

  2011-10-21

  Möte om Kilsbergens framtid
  Tisdag 25 oktober. klockan 19.00 inbjuder kommunledningen till ett samtal om vindkraften i samlingslokalen Linden, Fjugesta. Tyvärr visar man i formuleringen av inbjudan att man ännu inte vill, eller kan, ta till sig vad frågan gäller, nämligen ett samtal om Södra Kilsbergens framtid och hur den tillgång som den relativt orörda vildmarken utgör bäst ska bli en resurs för bygdens och Lekebergsbornas framtid.
  Och enligt ett uttalande i NA signalerar KF:s ordförande Dag Stranneby att han inte bryr sig om vad medborgarna säger. Politiken ligger fast, säger han.
  Men trotsa dessa egendomliga signaler från kommunledningen: Slut upp mangrant, försök locka ut kommunledningen att äntligen redovisa sina visioner om bygdens framtid. Säg ifrån vad ni tycker om bristen på öppenhet och samtal med medborgarna innan besluten fattats och  politiken lagts fast.

  Omtag om det tematiska tillägget
  Kommunledningen har långt om länge fått klart för sig att utställningen om det tematiska tillägget till översiktsplanen inte har kungjorts på formellt riktigt sätt. Det påpekade vi från Nätverket redan i somras, men som ofta brydde man sig inte om våra synpunkter. Hela proceduren är sannolikt ogiltig och man får börja om från början.
  Enligt den preliminära planen kommer samma material att ställas ut 14 nov. - 16 jan. 2012. Troligen kommer Kommunkontoret att tillskriva alla som yttrat sig och fråga om de menar att deras yttrande ska stå kvar. Den som vill ändra eller komplettera kommer att få möjligheter att göra det t. o. m. 16 jan.
  Enligt samma preliminära plan kommer det tematiska tillägget att tas upp för beslut vid ett extra KF-möte någon gång efter 16 jan. Länsstyrelsen har beviljat Lekebergs kommun förlängd tid att besvara remissen om Stenas ansökan till 31 mars 2012.
  Ett rykte säger att kommunen ändå tänker godkänna Stenas miljökonsekvensbeskrivning, ett aktstycke som är helt undermåligt enligt vår bedömning, innan det tematiska tillägget är färdigbehandlat och beslutat. Så gjorde ju Sydnärkes miljönämnd.  Det vore förstås demokratiskt ett helt förkastligt förfarande och vi hoppas det bara är ett illasinnat rykte.
  Kommunledningen borde nu ta tillvara tillfället att verkligen börja om från början, göra en helt ny allsidig översiktsplan om hur mark, vatten och natur ska nyttjas för att främja en hållbar utveckling för dagens människor och för kommande generationer, förankra den genom öppna, breda samråd och gärna underställa den medborgarna i kommunalvalet 2014. Det skulle säkert gå att nå en bred samsyn om både vindkraft och annan markanvändning.  Då skulle man också undvika det uppslitande i att ett viktigt beslut med långtgående konsekvenser tas med bara en eller ett par rösters övervikt åt endera hållet.   

   

  2011-10-10

  Viktigt meddelande

  Enligt vad vi fått veta kommer kommunledningen att anordna ett öppet möte om vindkraftsfrågan tisdagen den 25 oktober i LInden, Fjugesta kl 19-21

  Samtalsledare blir Hans Andersson, CESAM, Örebro. Vi återkommer när vi vet mer om formerna för mötet. Håll också ögonen på kommunens hemsida för vidare information här

   

  2011-09-19

  Nu har vi i nätverket fått träffa samtliga partier för att föra fram våra synpunkter

  När nu mötet med SD är genomfört har vi fått föra fram vårt budskap till samtliga partier.Mötet med SD var det sista mötet med partiföreträdare och vi uppfattade mötet som positivt, vilket vi inte kan påstå att alla möten varit.

  Jag deltog i mötet med M och det första påbudet från ansvarig politiker var - "någon diskussion kommer det inte att bli".  Nu med facit i hand, förstår vi att de redan då bestämt en partilinje/allianslinje. De ville inte få information om ev nackdelar med vindkraften, det skulle ju störa deras redan fattade beslut. 

   

  2011-09-19

  Varning för camping

  I Alliansens vackra film så tältar man direkt under ett vindkraftverk. Det de inte skriver är att Vestas (vindkrafttillverkare) i sin egna information framför att man inte bör vistas närmare än ca 400 meter på grund av risken för haverier. Riskerna är högre på vintern då iskastningar förekommer, men olyckor händer även sommartid.

  Att olyckor verkligen händer kan du se här och vill du läsa mer om riskzoner kan du läsa här ellerhär

   

   

  2011-09-19

  I Gästboken har den sponsoransvarige för Fjugesta MS uttalat sig:

  "Vi har inget att göra med dom ,och som ideel idrottsförening är vi helt opolitiska. Dessutom hör idrott o politik inte ihop.

  Vi har fått förfrågan av Stena om sponsring (rejält) men valt att inte ta det."

  Vi i nätverket har inga resurser till sponsring och kan därför inte locka med pengar. Vi tackar Fjugesta MS för att vägrat bli påverkade, men skulle gärna vilja få mer detaljer om sponsringen. Vi har ju hävdat att bygdepengen som ska tillfalla föreningen är en muta, och här har man väl mer direkt gått på en viss förening.

  Lite beklagar jag att de inte tog emot medlen, det skulle varit spännande hur de inför sin revisor förklarar den direkta nyttan av mutan, förlåt felskrivningen, sponsringen. Skattereglerna är sådana att sponsring är avdragsgillt endast vid påvisande av direkt nytta.

  Notera gärna passusen om rejält när det gäller beloppet.

  /Sven Ekholm

  Tillägg: Dan Sandroos har i inlägg på gästboken framfört att han önskar få en dementi på denna hemsida

  Min kommentar är för det första att jag inte blivit ombedd att dementera något innan du skrev i vår gästbok sent i går kväll. 

  Efter att ha sett sponsringsansvariges inlägg så kontaktade jag Michael Larsson, varefter jag skrev ovanstående inlägg. Jag ser nu att Dan hävdar att inga summor diskuterades. Detta stämmer inte med den information jag fick vid mitt telefonsamtal. Att någon sponsring någonsin har ägt rum har vi inte påstått och inte heller Fjugesta MS, men att en diskussion om sponsring har förekommit synes helt klart. Beloppen antyddes till mig vara rejäla, men jag fick lova att inte skriva om detta. Michael Larsson skriver att de fått en förfrågan om sponsring och om detta inte är korrekt så vill jag framhålla att det jag skrev ovan är ett direkt citat från Michaels inlägg på gästboken, vilket jag alltså dessutom kontrollerade genom mitt samtal med honom.

   

  Dan, eftersom jag förstår att du läser detta, du får gärna komma med kommentarer också till de synpunkter som kommit fram om Stenas oljeprojekt i miljardklassen. Trovärdigheten avseende klimatkompensation är väl annars vacklande?

  Intressant vore också att få ta del av avtalen med markägarna och hur ni garanterar återställandet. I möte med er (bandat) framkom att ni endast avsatt 67 000 kr för återställning. Ja, och hur ser du på klokheten i att campa under vindkraftverken? Olyckor händer, läs om en brand här

   

   

  2011-09-16

  Vilken fantastisk reklamfilm alliansen gjort.

  Men, jag som är en kritisk person studsar redan vid den första faktauppgiften, jordens befolkning ökar explosionsartat. Är det så? Vi i Europa har ju fått höra att befokningen minskar, därför är invandring nödvändig. Jag forskar lite i detta och den 10 000 miljonerssiffra om befolkningen är osannolik. Den förutsätter ett fruktsamhetstal per kvinna som är ett högalternativ i en utredning. Det låga alternativet skulle medföra en obetydig befolkningsökning till 7700 miljoner i stället. Vilket alternativ är då sannolikt? Vad som har skett i Europa och andra utvecklade länder är att antal barn per familj har avsevärt minskat. Även i Sverige födde de flesta kvinnor kanske 6-8 barn när vår ekonomi var på u-landsstadiet vid förra sekelskiftet, och hur vanligt är det i dag? Befolkningsökningen har faktiskt avtagit procentuellt rejält redan nu. FN:s beräkning är att fruktsamhetstalet kommer att vara under 2 (1,85) barn per kvinna, och det medför att vi på längre sikt blir färre

  Läs gärna om detta här

  Alliansen har alltså gjort en ny hockeyklubba, för den som inte vet vad detta är, läshär

  Jag blir imponerad över proffsighet i reklamfilmen, och önskar att vi i Rädda-Lekeberg hade dessa resurser. I nätverket är det vi privatpersoner med egna resurser och på egen tid som får göra jobbet, vi har inte Stenas och deras konsultbyråers resurser.

   

   

  2011-09-16

  Sverigedemokraterna har avgörandet i sin hand!

  Som framgår av dagens NA så är det Sverigedemokraterna som har avgörandet i frågan om vår natur skall bevaras eller om Stenaalliansen skall tillåtas förstöra vår orörda natur. Vi har inte tidigare fått möjlighet att träffa deras representanter men på söndag har vi fått möjlighet att träffas. SD visar prov på en imponerande politisk mognad till skillnad från representanterna från Alliansen. All heder år SD för detta. Det synes som partiet har mognat! Läs också om kostnaderna för återställande nedan, de kostnaderna kan ett "rätt" beslut från SD rädda oss skattebetalare ifrån!

   

  2011-09-16

  Kommunen och markägarna som arrenderar ut mark till Stena varnas! Återställning kan kosta miljoner!

  Är ni markägare skyddade i avtal, i så fall hur ser det ut? Finns Stenas dotterbolag kvar när verken inte längre finns kvar? Stenas bolag har de senaste tre åren förlorat ca 33 miljoner kronor, och har ca 10 miljoner i eget kapital. Den dagen Stena väljer att inte ge mer pengar från andra bolag i koncernen så blir det markägarna som får ansvar och marken finns alltid kvar. Och finns inte resurser hos markägarna, då blir det kommunen = vi skattebetalare som får betala.

  Den som tror att naturen återställs automatiskt eller att ansvaret för detta ligger på Stena, bör beakta att Stena har hävdat att återställande efter vindkraften endast skall kosta några få tusen kronor kan läsa här 

  Den här artikeln, som är skriven av vindkraftmotståndare och därför kan vara partisk hävdar att det kan bli ännu värre. Läs och begrunda här 

  Miljontals kronor kan kostnaden bli, läs om detta här 

   

  2011-09-14

  Alliansen har kommit ut ur garderoben!

  Det som framgick när S redovisade att man är mot vindkraft när den förstör vår natur, att alliansen redan hade bestämt sig innan valet hösten 2010, har nu äntligen redovisats. Vi har nu fått förklaring till det som gjorts i samråden, med "misslyckade bandupptagningar" så att invändningar inte redovisa, med underlåtenheten att ta med Länsstyrelsens utlåtande att vårt område är det minst lämpade och nyttjandet av en "opartisk" konsult som har uppdrag även av Stena. Att c är för vindkraft är kanske inte konstigt, men jag är extremt besviken på Kristdemokrater och Folkpartisten, partier vars ideologi jag tidigare delat.

  Sven Ekholm

   

  2011-09-13

  Tematiskt tillägg, Stenas ansökan mm
  Tiden att få yttra sig skriftligt om utställningshandlingen för det tematiska tillägget gick ut i förra veckan. Kommunkontoret har ingen säker siffra än hur många det är. Man skattar det till minst 150 men troligen betydligt fler personer, eftersom många yttranden har flera undertecknare. Minns att efter själva samrådet kom det in 39 yttranden, så engagemanget har inte precis avtagit, som några inblandade parter brukar antyda och hoppats på.
  Materialet bearbetas och sorteras nu av samma ifrågasatta konsult som varit med hela tiden.
  Planen är nu att det tematiska tillägget ska upp på Kommunstyrelsen 25/10 och beslutas på Kommunfullmäktige 24/11.  Minns att Kommunfullmäktige är öppna möten där allmänheten kan komma som åhörare.
  Även om tiden för officiella skriftliga yttranden gått ut är det förstås helt fritt i vårt demokratiska samhälle att fortsätta med kontakter med de förtroendevalda och framföra vad man förväntar sig av dem.
  Kommunen har fått anstånd av Länsstyrelsen att yttra sig om Stenas ansökan till den 31 dec.
  För allmänheten gäller fortfarande den 30 sept. Yttrande ska sändas till Länsstyrelsen, 701 86 Örebro och diarienummer 551-1329-2011 bör anges.
  Ta tillvara möjligheten! Länsstyrelsen måste få minst lika många yttranden som kommunen
  .

   

  2011-09-02

  Miljönämndens beslut upprör oss rejält

  Nedslående nyhet
  I dagens NA meddelas att Sydnärkes miljönämnd säger ja till Stenas begäran att få industrialisera Kronoberget. Nyheten är sorglig och nedslående ur två perspektiv.
  Nämnden är beredd att sälja ut den på många sätt unika naturen till ett kommersiellt
  retag och till föregivna nationella intressen.
  Men mer nedslående är att man säljer ut demokratin, i och för sig inte ovanligt när den heligförklarade vindkraften är med. En utställning om förslag till ett tematiskt tillägg om vindkraft pågår och alla har möjligheter att yttra sig i några dagar till. Man kan rimligen inte referera till en vindbruksplan som inte finns ännu. En politisk nämnd, alltså personer som man
  brukar kalla förtroendevalda, fattar nu beslut utan att invänta och ta del av de synpunkter som kommer från allmänheten i en demokratisk förankringsprocess. Arrogans och väljarförakt är orden.
  Sedan står det fel i artikeln, om det är felskrivning eller om miljönämnden inte kan läsa är oklart. Beteckningen ”område lämplig för vindkraft” används inte i planförslaget utan ”inga uppenbara hinder för vindkraft”.  
  En kuriositet. När verken är på plats ska man göra mätningar av bullernivåer. Vad gör man om gränsvärdena överskrids? Ålägger Stena att riva verken? Eller att lösa in berörda fastigheter? Eller beklagar att det blev som det blev?

   

  2011-09-01

  Nytt sistadatum för yttrande om utställningshandlingen, 7 sept.

  Igår den 31 augusti kunde man läsa i NA i en nyhetsartikel av journalisten Peter Eriksson att kommunstyrelsen den 30 augusti förlängt tiden för yttrande till 7 sept. På kommunens hemsida kan man fortfarande på morgonen 1 sept. läsa att sista dag är 31 augusti. Vad gäller? En nyhetsartikel eller den officiella hemsidan? Jag har sökt den person som på missivskrivelsen anges som informationsansvarig i ärendet, men han visste inte mer än som stod i tidningen.

  Handläggningen av detta är upprörande och ytterligare ett exempel på den nonchalans mot allmänheten som präglat denna fråga. Skälet som anges i tidningsartikeln är slarvet att en ofullständig utställningshandling delades ut under första utställningsveckan. Detta upptäcktes – inte av tjänstemännen utan en medborgare och påpekades redan 22 juni - och först nu ändras detta och blir känt genom en tidningsartikel samma dag som tidigare meddelad sistadag.

  Vi vet att många har ställt om resplaner, disponerat om senaste helg mm för att hinna yttra sig enligt den tidplan som gällde etc. Om kommunledningens beslut hade fattats i god tid och meddelats på ett rimligt sätt hade det underlättat för många. Det är den tid då många förändrar sin vardagssituation, semestern tar slut, sommarboendet upphör mm. Men för kommunledningen gäller ingen sådan förståelse eller omtanke om medborgarna. Den vill bara rädda sitt eget juridiska skinn genom att se till plan- och bygglagens bestämmelser följs formellt. Det kanske man klarar, men sitt eget anseende räddar man inte.

  Tillägg 2 september: Vid besök på kommunen på torsdagen framkom att man har haft tele och dataproblem och nu är datumet rättat

   

  2011-08-25


  Upprop för att rädda Kilsbergen från industriell vindkraft!


  Lekebergs kommun redovisar i en utställningshandling, som är tillgänglig på kommunens  hemsida och i entrén till kommunhuset, sin syn på hur vindkraften kan byggas ut och var lämpliga områden finns. I Kronobergsområdet, där Stena Renewable vill anlägga en vindkraftsindustri med 20 st 185 m höga kraftverk, finns enligt kommunen inga uppenbara hinder för vindkraft och inga tillräckligt viktiga motstående värden och intressen.

   

  Detta går helt emot tidigare programförklaringar från kommunen om områdets höga natur- och kulturvärden och betydelse för turism och rekreation. Det går också helt emot den landskapsanalys och känslighetsbedömning som Länsstyrelsen låtit göra och som kommer fram till att Kilsbergsområdet i sin helhet bör undantas från vindkraftsetablering. De argument för att skydda och bevara Kilsbergen som lämnats in från medborgarna efter samråden tidigare negligeras fullständigt och kommenteras knappast alls.

  Det är viktigt att många åter talar om för de förtroendevalda att de har ett ansvar att slå vakt om de boendes livsmiljö, om naturen och den resurs för lokal utveckling och framtida utkomst som vildmarken utgör.

   

  Du måste lämna in skriftliga synpunkter till Kommunledningskontoret, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta, senast 31 augusti.

   

   

  2011-04-09

  Nyheter:

  Representanter från nätverket Rädda Lekeberg träffade Alliansens vindkraftgrupp i kommunhuset i Fjugesta den 6 april.

  Det blev ett bra möte. Först visade vi i samarbete med Kilsbergskanten att det finns alternativ att utveckla området som är
  betydligt bättre för boende, mer skonsamt mot miljön och mer fördelaktigt ekonomiskt för kommunen än att industrialisera det.
  Därefter blev det utrymme för givande samtal med frågor och svar.
  Tyvärr hade kommunfullmäktiges ordförande, som är medlem i vindkraftsgruppen, varit tvungen att prioritera andra
  uppgifter och deltog inte

   

  2011-04-05

  Efter lång tystnad sätter vi igång igen - Stenas ansökan lämnas in nu

  Stena Renewable har nu lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen att få bygga ut ett industriområde med cirka 20 stora vindkraftverk i Kronobergsområdet i Södra Kilsbergen. Vi återkommer med mer detaljerad information om ansökan när vi hunnit gå igenom den. Var och en kan också begära ut ansökan från myndigheten.

  Stenas projektledare Dan Sandros har uttalat i samband med att ansökan lämnats in att motståndet nu har blåst över.

  Nu gäller det att visa, särskilt för politikerna som är ansvariga för vår bygd, att kärleken till den ofördärvade naturen och den gamla kulturmarken är oförändrat livskraftig, uthållig och förankrad i breda grupper och att kraven är starka att dessa tillgångar bevaras som en kraftkälla för människors naturupplevelser, friluftsliv och rekreation, för de boendes utkomst samt som ett område där det ekologiska samspelet i en relativt orörd natur kan få utvecklas.

  Alla bör använda de arenor, mötesplatser och kontaktvägar de har tillgång till för att visa detta.

  Visa att Stenas åsikter är ohållbara när de i deras yttrande till det tematiska tillägget påstår att kravet på skyddet av lokala naturvärden är förlegat och att lokala intressen inte får ges företräde framför riksintressen. Naturens, de närboendes och naturmänniskornas intressen kan utan vidare köras över, menar man tydligen.

  Den 8 februari ordnade Alliansen ett möte där Stena fick möjligheter att framlägga sin syn på industriell vindkraft i Kilsbergen för alla partimedlemmar i allianspartierna. Nätverket fick erbjudande att möta partimedlemmarna på samma sätt och tackade naturligtvis ja. Nu har en inbjudan kommit till ett möte men med helt förändrade förutsättningar. Vi inbjuds att träffa Alliansens utvalda vindkraftsgrupp och inte partimedlemmarna. Mötet blir den 6 april, alltså två månader efter Stenamötet.

  Vi kan inte alls förstå att alliansen ledning inte tycker att det är lika viktigt för de förtroendevalda att träffa representanter för en medborgaropinion som att träffa representanter för ett exploaterande företag.

  Se Sven Larssons öppna brev till allianspartiernas medlemmar i Gästboken.

   

   

  2011-03-01

  Anders Häll och Sven Larsson har till var och en kommunfullmäktigeledamot och ersättare översänt sin kritiska granskning av samrådsunderlaget till det tematiska tillägget. Politikerna ska snart fatta beslut i den troligen viktigaste fråga de kommer att ha inflytande över under sin politiska gärning. Beslutet är av avgörande betydelse för för alla som bor och verkar i trakten och för många andra som är engagerade i att bevara dess vildmarksnatur och kulturminnen för kommande släkten. Det är således av största betydelse för kommunens utveckling och för att vi ska kunna bevara och utveckla en levande landsbygd. De politiker som ska ta ansvar i denna fråga måste få ett allsidigt, kunskapsmässigt uppdaterat underlag med konsekvensanalyser med anknytning till trakten. De kraven fyller tyvärr inte samrådsunderlaget. Sådana tas fram av konsulter som reser land och rike runt och ömsom arbetar för kommuner, ömsom för vindkraftsindustrin, och använder ungefär samma material med lätt förändrade rubriker. Dessutom läser vi med stor förvåning i NA den 24 febr. att samma tjänstemän och konsult som tagit fram det kritiserade förslaget ska avgöra vad av inkomna synpunkter och kritik som ska föras vidare i samrådet.

   

  2011-02-14

  Ny flik - Några kritiska synpunkter 

  "Anders Häll och Sven Larsson har med hjälp av diskussioner med medlemmar i nätverket gjort en detaljerad kritisk genomgång av samrådsunderlaget sida för sida. Det kommer att lämnas in till kommunen senast 21 febr. Under fliken "Några kritiska synpunkter"finns en sammanfattning av ett antal viktiga invändningar."

      

   

  2011-02-06

  Samråd

  "Vi är ett tiotal personer från nätverket som går igenom samrådshandlingen för tematiskt tillägg punkt för punkt och tar fram brister och tveksamma eller direkt felaktiga påståenden. Vi planerar att lägga ut en sammanfattning under en särskild flik på hemsidan omkring 10 febr. Det är angeläget att många sänder in skrivelser som måste ha kommit in till kommunen senast 21 februari. Den som vill kan använda materialet eller delar av det i ett eget yttrande och vi hoppas att många i så fall ändå tillfogar egna angelägna synpunkter och fördjupningar."

   

   

  2011-01-28

  VIKTIGT!!!  

  Glöm ej att sända in synpunkter till kommunen senast den 21 februari.

  Vi räknar med att inom kort lägga in ett utkast till skrivelse som blir fritt att använda eller använda som utkast och i det lägga till eller ta bort delar av detsamma. Under tiden läs våra argument under "Därför vi säger nej"

   

   

  2011-01-30

  Vet markägarna vad som väntar dem?

  Vi har ju inte kännedom om avtalen Stena har tecknat med markägarna. Men en liten varning är på plats. Läs denhärartikeln och oroas om du är markägare. Det är nog inte helt omöjligt att avtalen lastar över en del avvecklingskostnader på markägarna. I ett tidigare skede har Stena förklarat att kostnaden för avveckling av vindkraftverken är i stort sett obetydlig. Och det kan ju vara sant för Stena, men.....

   

   

  2011-01-05

  Påminnelse om samrådsmöten

  Det första av kommunens samrådsmöten om det tematiska tillägget till översiktplanen angående utbyggnad av vindkraft äger rum i Fjugesta 10 januari kl 18.30 i Linden och fortsätter 12 januari kl 18.30 på Furugården, Mullhyttan samt 17 januari kl 18.30 i Vretalunds idrottslokal Hidinge/Lanna.

  Samrådsunderlaget och den fortsatta processen presenteras. Till skillnad mot vad som tidigare sagt kommer det även att bli utrymme för frågor och synpunkter från deltagarna, vilket naturligtvis bör ingå i begreppet samråd. Det blir t ex möjligt att påpeka och ställa frågor om  brister i underlaget och om frånvaron av konsekvensanalyser. Tyvärr kommer troligen inte WSP:s konsult som tagit fram underlaget att delta.

  Kanske får vi äntligen höra kommunledningens visioner om bygdens framtid och på vilket sätt stora industrianläggningar för vindkraft är förenliga med dem.

  Underlaget gäller nu inte bara Kronoberget utan i vilka områden i hela kommunen det inte anses finnas några uppenbara hinder för vindkraft. Var och en kan se, t ex på kartan på sid 34 i underlaget, att det öppnar för industrianläggningar för vindkraft på åtskilligt fler platser i kommunen.

  Den orimligt korta tiden från sista samrådsmötet tills skriftliga synpunkter ska vara inlämnande, från 17 jan till 24 jan, alltså bara en dryg vecka, måste ifrågasättas.

   

  Det är viktigt att många ställer upp, väl förberedda, och ställer tydliga och väl underbyggda frågor.

  Samrådsunderlaget kan laddas ner från kommunens hemsida,www.lekeberg.se eller hämtas i pappersupplaga i informationen i kommunhuset.  Vill du komma direkt så klicka här

  Läs gärna våra argument mot vindkraft i Lekeberg under fliken "Därför säger vi nej"

   

   

   

  Äldre inlägg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kraftverken som planeras är verk med kapacitet för 2-4 Megawatt, och blir mer än tre gånger högre än Svampen i Örebro. Det minsta vindkraftverket på bilden är i storlek motsvarande det som står på gärdet norr om Fjugesta, det näst största står vid Hammarsundsbron utanför Askersund och det största är det som nu planeras. Svampen har ni alla sett och de symboliskt ritade träden motsvarar de högsta träden i skogen.